VILLKOR.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1. Uppdragets omfattning

Hälsinglands Auktionsverk AB åtar sig att på nedan angivna villkor som kommissionär på auktion försälja av kommittenten (Säljare) inlämnade föremål som mottagits i Sverige på Auctionets webbplats för onlineauktioner.

Hänvisning nedan till ”Hälsinglands Auktionsverk” skall innebära hänvisning till Hälsinglands Auktionsverk AB för avtal som gäller föremål som emottagits till försäljning.

 

 

2. Inlämning och mottagning av föremål

2.1 Säljaren ansvarar för att denne har full och oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas till Hälsinglands Auktionsverk för försäljning.

2.2 Om Säljaren ej äger föremålet som Säljaren lämnar till försäljning skall Säljaren i skrift styrka sin behörighet att sälja föremålet. Hälsinglands Auktionsverk är ej skyldig att utan särskild anledning kontrollera Säljarens behörighet att sälja föremålet.

2.3 När en överenskommelse om försäljning träffats skall ett särskilt försäljningsavtal upprättas mellan parterna sk inlämningsbevis/kontrakt. Hälsinglands Auktionsverk åsätter efter besiktning och värdering ett utropspris för varje föremål. Utropspriset baseras på en marknadsanpassad värdering men det pris som till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen gå över- eller understiga utropspriset. Utropet är endast en vägledning för köpare.

2.4 Hälsinglands Auktionsverk förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning för Säljaren frånträda försäljningsuppdrag om tveksamheter uppkommer rörande föremåls äkthet, äganderätt eller annan väsentlig omständighet.

2.5 Säljare äger ej rätt att dra tillbaka föremål som publicerats. Om Säljaren återkallar försäljningsuppdraget skall Säljaren ersätta Hälsinglands Auktionsverk för kostnader för hantering, värdering och fotografering av föremålen m.m. med ett belopp motsvarande försäljningsavgifter enligt punkt 3 beräknat på utropspriset.

2.6 Vid hämtning av föremål tar vi ut en fast kostnad på 400:- exkl moms.

 

 

3. Försäljningsavgifter

Hälsinglands Auktionsverk tar ut en försäljningsprovision om 18 % inklusive moms på det klubbade beloppet samt en slagavgift om 80 kr inklusive moms. Om föremålet förblir osålt efter tredje auktionsomgången tar Hälsinglands Auktionsverk ej ut någon avgift.

 

 

4. Bevakningsuppdrag

4.1 Med bevakning avses att Hälsinglands Auktionsverk för Säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet acceptpris. Bevakningspriset skall bekräftas skriftligen på kontrakt, via e-postmeddelande eller muntligen.

 

 

5. Ej sålda föremål

5.1 Om ett föremål ej säljs efter första auktionsomgången publiceras föremålet automatiskt på auktion igen, detta kan ske upp till tre (3) omgångar. Ej sålda föremål skall avhämtas av Säljaren senast sju (7) kalenderdagar efter den tredje auktionsomgångens slut. Om avhämtning ej sker inom föreskriven tid äger Hälsinglands Auktionsverk rätt att publicera föremålet på nätauktion igen. Hälsinglands Auktionsverk har även då rätt att reducera utropspris och acceptpris.

5.2 För föremål som inte sålts och avhämtats inom den tid som meddelas efter sista försäljningsförsöket, debiteras en förvaringsavgift om 50 kr inklusive moms per kalenderdag.

5.3 Hälsinglands Auktionsverk får skänka föremål som förblivit osålda till en välgörenhetsorganisation om följande förutsättningar är uppföljda: ingen har lämnat något bud på föremålet, föremålet har inte avhämtats inom föreskriven tid, säljaren har inte inom samma tid meddelat Hälsinglands Auktionsverk att säljaren ska hämta föremålet.

5.4 Föremål som ej är avhämtade inom tre (3) månader efter det att säljaren har uppmanats att hämta det och uppmaningen har upplyst som att föremålet annars kan komma att säljas efter en viss tid, har Hälsinglands Auktionsverk rätt att sälja föremålet. Hälsinglands Auktionsverk har därvid rätt att från erhållet belopp tillgodogöra sig ersättning för faktiska lagrings och transportkostnader. Har Hälsinglands Auktionsverk ej lyckats sälja föremålet, har Hälsinglands Auktionsverk rätt att skänka föremålet till en välgörenhetsorganisation.

 

 

6. Ångerrätt

6.1 Den försäljning som sker via Auctionets webbplats omfattas av ångerrätt enligt den svenska lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Hälsinglands Auktionsverk rätten att utan föregående meddelande till Säljaren publicera föremålet på nytt på nätauktion i enlighet med den bevakning och villkor som följer punkt 5 ovan.

6.2 Hälsinglands Auktionsverk bär inte något ekonomiskt ansvar för förändringar av föremålets slutpris gentemot Säljaren vid en omförsäljning.

 

 

7. Redovisning och Utbetalning

Redovisning och utbetalning sker inom 20 bankdagar efter auktionen under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och reklamation eller ångerrätt ej skett.

 

 

8. Ansvar för Fel

8.1 Om Hälsinglands Auktionsverk gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har Hälsinglands Auktionsverk rätt att kräva motsvarande ersättning av säljaren.

Exempelvis stulna föremål, falsk proveniens, beskrivning, fakta, design, tillverkare, årgång.

8.2 Hälsinglands Auktionsverk har rätt att flytta, avsluta eller ändra auktionslängd för en auktion på grund av tekniska eller andra omständigheter inom eller utanför vår kontroll. 


 

 

9. FORCE MAJEURE

Hälsinglands Auktionsverk ansvarar inte för förlust som åsamkas säljaren vid inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning som uppstått på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständighet som Hälsinglands Auktionsverk inte kunnat råda över eller förutse.

 

 

10. Tvist

Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal gällande föremål som upptagits till försäljning i Sverige skall avgöras enligt svensk lag och vid domstol i Sverige.

 

11. PERSONUPPGIFTER

11.1 Hälsinglands Auktionsverk lyder under bestämmelserna i Dataskydssförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation).

 

Hälsinglands Auktionsverk AB

Orgnr. 559191-2711

Rönningevägen 4A

82434 Hudiksvall

E-post: info@halsinglandsauktionsverk.se

Telefon 079 340 65 83

Hälsinglands Auktionsverk är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du som säljare lämnar till Hälsinglands Auktionsverk.

 

11.2 Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadresser, som lämnats i samband med ett uppdrag om försäljning eller inom ramen för ett avtalsförhållande till Hälsinglands Auktionsverk, används för administration och fullgörelse av Hälsinglands Auktionsverk skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag.

11.3 Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra företag som Hälsinglands Auktionsverk samarbetar med (se Appendix för fullständig lista).

11.4 Det finns ett antal särskilda tjänster som erbjuds av utomstående parter som vi kallar externa tjänsteleverantörer och som kan vara gratis när Du använder Webbplatsen (t.ex. nätauktionstjänster såsom Auctionet AB), depositions- och betalningstjänster (DIBS). Du samtycker till att vi får uppge och överföra Dina personuppgifter till dessa företag.

11.5 Säljaren har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Hälsinglands Auktionsverk har registrerat och hur dessa uppgifter används. Säljaren har även rätt att begära att Hälsinglands Auktionsverk rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om Säljaren.

KÖPVILLKOR

1. Budgivning

Budgivning på föremål sker på www.acutionet.com. Efter det att du registrerat dig som kund på www.auctionet.com erhåller du inloggningsuppgifter. Efter inloggning kan du delta i budgivningen på samtliga aktuella föremål. Budgivning sker med lägsta godtagbara bud på 200 kr. Vi kan inte garantera att budgivningen på www.auctionet.com pågår dygnet runt utan störningar. Vi friskriver oss från ansvar på grund av att bud inte kan lämnas under den tid hemsidan eventuellt ligger nere.

2. Avgifter

På det klubbade beloppet tillkommer en avgift om 22% inkl moms samt en slagavgift om 80 kr inkl moms. 

2.1 Droit de suite eller konstnärsavgift.

Enligt lagen om upphovsrätt (Sverige: 1960:729) samt EG-direktiv (2001/84/EG) tillkommer en avgift vid vidareförsäljning av konstverk och brukskonstverk. Den är en upphovsrättslig ersättning till konstnären under dennes livstid och därefter till dennes arvingar under sjuttio år efter det år då konstnären avled.

Avgiften betalas normalt på köparfakturan, men om föremålet säljs av ett spanskt auktionshus betalas den istället av säljaren.

Beloppet är 5 % av klubbat pris eller lägre.

3. Betalning

Det smidigaste sättet att betala efter slutförd auktion är att använda kort direkt via www.auctionet.com under Mina sidor. Första gången du betalar registrerar du ett kontokort som du sedan använder för att göra betalningen. Inropade föremål kan även betalas till vårt konto eller via bankgiro. Köparen kan även betala på plats med kontokort. Observera att vi ej tar emot kontant betalning.

3. Avhämtning

Inropade föremål ska vara betalda och avhämtade senast 7 dagar efter avslutad auktion. Därefter äger vi rätt att debitera en förvaringsavgift om 50 kr per dag.

 

3.1 Paketleveranser

Upphämtning på Hälsinglands Auktionshus sker varje vecka. Föremålet kan behöva mellanlagras på flera omlastningscentraler för vidare transport till packcentralen.

På packcentralen emballeras och packas föremålet ändamålsenligt för att sedan skickas med en av våra utvalda transportörer. Därför tar paketleveranser normalt 5-10 arbetsdagar från upphämtningsdag.


Outhämtade leveranser skickas direkt från vår packcentral. De skickas normalt från oss inom 48 timmar från mottagen betalning och levereras inom några dagar beroende på destination.

Leveranser till www.auctionets.com's utlämningsställen

Inom Sverige tar en leverans normalt 1 - 3 veckor från upphämtningsdag.

Utanför Sverige ta en leverans normalt 3 - 8 veckor från upphämtningsdag.

Leveranstiden till www.auctionets.com's utlämningsställen varierar eftersom ett föremål kan behöva mellanlagras en eller flera gånger för att att nå sin slutdestination.

Mer om våra leveranser

Föremålen hanteras av noga utvalda transportpartners med specialkompetens inom auktionsgods. De vet hur man emballerar en kristallkrona, en vas eller en tavla, så att ditt föremål kommer fram i samma skick som när du köpte det.

Vänligen notera att vi inte påbörjar transporten förrän vi mottagit betalning för både föremålet och transportbeställningen.

Inlämning & utlämning i auktionsverk

 

Måndag 11-19:00

Tisdag 11-17:00

Onsdag 11-17:00


 

Rönningevägen 4

82434 HUDIKSVALL

Vi erbjuder transport med paketleverans eller till ett av Auctionet-utlämningsställen.

Pris varierar per föremål.

© Copyright. All Rights Reserved.

Leveranstid

3-8 veckor.